Koers: maatwerk is nodig

Hoe kunnen wij als protestantse kerken, vanuit onze missie, beter zichtbaar en aanwezig zijn in Amsterdam? Die vraag staat centraal in ‘Koers’. Dinsdag 16 juni 2015 is in de Algemene Kerkenraad uitvoerig gesproken over het vervolg van het Koers-traject. Er is veel waardering voor de wijkavonden en de regio-bijeenkomsten, maar er zijn ook kritische geluiden. Duidelijk is dat iedere PKA-kerk er anders in staat en dat samenwerking in de ‘regio’ dus maatwerk moet zijn in tempo en vorm.

Wat heeft de AK besloten?
Op basis van de gespreksrondes die de afgelopen maanden zijn gevoerd, heeft de AK op 16 juni besloten dat:
  • we als PKA doorgaan op de ingeslagen weg van het verkennen van de wensen en mogelijkheden tot samenwerking, in de regio’s en daarbuiten;
  • het moderamen en het kerkelijk bureau die verkenning stimuleren met (thema-)bijeenkomsten in de regio’s;
  • na de zomer de kerken en regio’s die daar behoefte aan hebben, professionele ondersteuning krijgen bij hun proces om samenwerking vorm te geven;
  • het theologische gesprek in het samenwerkingsproces een centrale plaats krijgt;
  • het AK in december verdere besluiten neemt, naar aanleiding van de voortgang in sommige regio’s.
Wat is regionale samenwerking?
Dat ligt aan de kerken zelf. Op het gebied van diaconie en jeugd- en jongerenwerk is er op veel plekken al samenwerking. Kan dit ook ten aanzien van bijvoorbeeld vieren en pastoraat, gespreksgroepen, activiteiten voor ouderen? Door meer samenwerking ontstaat er ruimte voor vernieuwing: waar liggen de kansen en mogelijkheden?

Hoe nu verder?
De AK vindt het belangrijk dat na de zomer alle kerken/regio’s in beweging komen om - op hun eigen manier en in hun eigen tempo - invulling te geven aan het proces. Zo kunnen we al doende van elkaars ervaringen leren en elkaar inspireren.