Deze nieuwsbrief houdt u op de hoogte van Koers. Meer weten, meepraten? Met ideeën, vragen en aanvullingen kunt u terecht bij uw wijkkerkenraad. Vragen van praktische of organisatorische aard kunt u stellen aan de stuurgroep, via: / (020) 53 53 700.

Koers: maatwerk is nodig

Hoe kunnen wij als protestantse kerken, vanuit onze missie, beter zichtbaar en aanwezig zijn in Amsterdam? Die vraag staat centraal in ‘Koers’. Dinsdag 16 juni 2015 is in de Algemene Kerkenraad uitvoerig gesproken over het vervolg van het Koers-traject. Er is veel waardering voor de wijkavonden en de regio-bijeenkomsten, maar er zijn ook kritische geluiden. Duidelijk is dat iedere PKA-kerk er anders in staat en dat samenwerking in de ‘regio’ dus maatwerk moet zijn in tempo en vorm.

Lees meer

Waarom Koers?

Binnen de PKA gebeuren enorm veel mooie en inspirerende dingen. Tegelijkertijd merken veel kerken dat het moeite kost om de missie van de PKA invulling te geven. Want hoe geef je Gods liefde door aan volgende generaties en aan buurtbewoners? Hoe kun je aansluiten bij die activiteiten buiten de kerk waarin we de beweging van de Geest herkennen? En hoe organiseer je diaconaat voor de buurt en een interreligieuze dialoog als je vrijwilligersbestand krimpt?

De Algemene Kerkenraad heeft eerder drie redenen geformuleerd waarom de PKA zich bezint op haar koers.
  1. De geestelijke urgentie
    Hoe kunnen we met elkaar onze missie (nog) beter waarmaken?
  2. De financiële urgentie
    Hoe komen we op termijn tot een sluitende begroting op alle niveaus van de PKA?
  3. De urgentie voor solidariteit
    Om in de hele stad vindbaar te blijven, is het principe van solidariteit tussen wijkgemeenten een belangrijk uitgangspunt.

Koers: veel gestelde vragen

Geven we onze eigenheid niet teveel op als we gaan samenwerken?
Dat is niet de bedoeling. De PKA is juist trots op haar veelkleurigheid. Wel is een vaak gehoorde opmerking dat we als kerken onderling meer met elkaar in gesprek zouden moeten gaan over wat en hoe we geloven. Dat gesprek is de basis onder het Koers-traject. Een werkgroep maakt hier een handreiking voor.

Is samenwerking in de regio een must?
De kerken bepalen zelf in hoeverre ze in hun regio gaan samenwerken en in welk tempo ze dat doen. Die samenwerking wordt door de AK niet opgelegd maar wel gestimuleerd. De eerste gesprekken over samenwerking waren positief en smaakten naar meer. In sommige regio’s wordt reikhalzend uitgezien naar verdere samenwerking en zijn de kerken al een eind op gang.

Is Koers een bezuinigingsoperatie?
Nee. We zijn blij met het vermogen dat het mogelijk maakt om volop kerk te zijn. Maar we moeten er niet te afhankelijk van worden, want dan bouwen we de kerk op drijfzand. Daarom is één van de doelen van Koers een sluitende begroting van de kerken in 2017. De samenwerking in de regio kan daarin een belangrijke rol spelen. Er wordt ook kritisch gekeken naar het terugdringen van de kosten van het kerkelijk bureau en de stedelijke projecten.

Moeten er straks kerkgebouwen dicht?
Het sluiten van kerken is niet aan de orde. We willen in de toekomst juist op méér plekken in de stad zichtbaar aanwezig zijn. Zijn er mogelijkheden om het buurthuis, een café, een bibliotheek, een schoolgebouw ook tot plaatsen voor de kerk te maken? Als kerken en pioniersplekken in regioverband meer samen doen, komt er ruimte om hierover na te denken.

Waarom zouden we veranderen, het gaat toch goed?
Ja en nee. Veel kerken doen het goed, maar sommige gemeenten kunnen het hoofd financieel en organisatorisch nauwelijks nog boven water houden. Voor hen is samenwerking en solidariteit van levensbelang. Bovendien: wat is goed? De kerk is in de marge van de Amsterdamse samenleving terecht gekomen. Het samen ontwikkelen van nieuwe vormen van presentie is de grootste uitdaging voor de komende jaren.